Great Place Inventory 

Ieder mens wil vitaal zijn; gezond, gelukkig, krachtig en vol energie. Niet alleen thuis, maar ook op de werkvloer. Er bestaat een positief verband tussen vitaliteit en betere werkprestaties; meer innovatief vermogen, een hogere productiviteit, een hogere klanttevredenheid en een lager ziekteverzuim. Werkgevers hebben dus veel belang bij het hebben van vitale werknemers.

Slimme organisaties werken daarom actief aan het vergroten van de vitaliteit van hun organisatie én van de individuele medewerkers. Een typische win-win situatie: werknemers voelen zich betrokken, gezond en gelukkig, werkgevers boeken betere bedrijfsresultaten. Om organisaties gericht te helpen bij het verhogen van deze vitaliteit, ontwikkelde Changekitchen de Great Place Inventory (GPI).

De GPI is een instrument dat een diagnose geeft van de vitaliteit van individuele medewerkers en van de organisatie als geheel. Ook maakt de GPI duidelijk maakt waar verbetering mogelijk is. Het doel daarbij is: continuïteit in resultaatverbetering, met vitale medewerkers, in een vitale organisatie. 

Middels een uitgebreide online vragenlijst geeft de Great Place Inventory inzicht in de individuele vitaliteit en die van de organisatie als geheel. Met individuele vitaliteit bedoelen we de gezondheid en de geluksbeleving van de deelnemende personen. Onder een vitale organisatie, verstaan we een organisatie die bestaat uit betrokken en vitale medewerkers, en daardoor in staat is een actief en succesvol voortbestaan te garanderen.

De relatie tussen de prestaties die medewerkers leveren en de mate waarin zij zich vitaal voelen, is de afgelopen jaren veelvuldig wetenschappelijk onderzocht. Er blijkt een duidelijk en positief verband te bestaan tussen de persoonlijke vitaliteit enerzijds en betere resultaten, meer innovatief vermogen, grotere klanttevredenheid, hogere productiviteit, lager ziekteverzuim anderzijds. Dat is op zich niet verrassend; vitale mensen zijn immers positiever, voelen en tonen zich betrokken, en zijn geneigd doelen te stellen en deze ook daadwerkelijk te realiseren. Stuk voor stuk belangrijke vaardigheden voor een succesvolle werksituatie. In praktijk echter, voelen veel werknemers zich ontevreden over hun werkomgeving en werkomstandigheden. Het bewust sturen op vitaliteit, blijkt geen dagelijkse gewoonte, noch voor de individuele mens, noch voor organisaties. Great Place Inventory is daarom speciaal ontwikkeld om organisaties en de daarin functionerende individuen, te helpen actief te werken aan vitaliteit, met als doel het verbeteren van de levenskwaliteit van het individu én de resultaten van de organisatie.

In de wetenschappelijke literatuur worden de volgende vijf levensdomeinen voor persoonlijke vitaliteit onderscheiden: fysiek, mentaal-emotioneel, sociaal, financieel en doel-zingeving. De Great Place Inventory richt zich dan ook op al deze domeinen. Verder onderzoeken wij in de GPI ook de individuele beleving van de werkomgeving van een individu. De door Changekitchen ontwikkelde vragenlijsten zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, aangevuld met onze eigen brede ervaring op het gebied van arbeidsbeleving.

De volgende domeinen worden in de Great Place Inventory onderzocht:

1. Fysiek
Dit gaat over de mate waarin iemand voldoende beweging heeft, niet te veel zit, voldoende slaap krijgt, bewust en gezond eet en drinkt.


2. Mentaal- emotioneel
Dit gaat over de mate waarin iemand om kan gaan met stress en druk, zich weerbaar voelt, zich in balans voelt qua emoties, goed onderscheid kan maken tussen gebeurtenissen, gevoel en emoties, zich niet meer dan nodig laat meevoeren met de emoties van het moment, gebeurtenissen niet per se op zichzelf betrekt, wisselingen kan hebben en kan relativeren.


3. Sociaal
Dit gaat over de mate waarin iemand zich verbonden voelt met de mensen om zich heen, zich geaccepteerd voelt, relaties aangaat en onderhoudt, zich betrokken voelt bij de gemeenschap waar hij of zij deel van uit maakt en hier een actieve rol in neemt.


4. Financieel
Dit gaat over de mate waarin mensen hun financiële situatie op orde hebben, een gezonde balans tussen bezittingen, schulden, inkomen en uitgaven ervaren, geen dreiging ervaren rondom de continuïteit van hun gewenste levensstandaard, zich niet financieel gevangen voelen en voldoende vrijheid ervaren om keuzes te maken.


5. Doel/zingeving
Dit gaat over de mate waarin mensen activiteiten hebben die bijdragen aan iets groters dan zij zelf, de mate waarin zij ervaren daaraan een zinvolle bijdrage te leveren en zich hier ook voor willen inzetten.

Terugkoppeling
De uitkomsten van de Great Place Inventory worden in een gesprek aan de opdrachtgever teruggekoppeld aan de hand van de schriftelijke rapportage. Deze rapportage bevat de resultaten en de diagnose per levensdomein en de werkomgeving. Ook is een cirkeldiagram opgenomen waarin (op anonieme wijze) de scores zijn samen gebracht van alle medewerkers die deelnamen aan de GPI. Hieruit blijkt duidelijk waar kansen liggen, om ervoor te zorgen dat werknemers zich betrokken, energieker en gelukkiger voelen, én om ervoor te zorgen dat werkgevers betere bedrijfsresultaten boeken.


Interpretatie van de score op organisatieniveau
De scores en de terugkoppeling van de Great Place Inventory zijn voor de organisatie een ‘signaaltoets’. Met de gegevens van het onderzoek kan de organisatie met de medewerkers in dialoog gaan, over de noodzaak, richting, tempo en aanpak van het verbeteren van de vitaliteit van de organisatie, met als doel het verbeteren van de resultaten. Changekitchen kan uw organisatie gericht begeleiden in dit vervolgtraject.


Interpretatie van de score op individueel niveau
De individuele scores van de Great Place Inventory, geven inzicht in de mate waarin individuele medewerkers gezondheid, kracht, energie en geluk ervaren, en waar mogelijkheden zijn voor verbetering. De individuele scores zijn persoonlijk, en worden uitsluitend met de betreffende medewerker gedeeld. Desgewenst kunnen we een individu helpen om een helder en concreet verbeterplan te maken.