H1: 6rem / 95% / -0.2rem

H1: 6rem / 95% / -0.2rem

H2: 4rem / 100% / -0.1rem

H2: 4rem / 100% / -0.1rem

H3: 3.5rem / 100% / -0.1rem

H3: 3.5rem / 100% / -0.1rem

H4: 3rem / 100% / -0.1rem

H4: 3rem / 100% / -0.1rem

H5: 2rem / 100% / -0.05rem
H5: 2rem / 100% / -0.05rem
Subtitle: 0.875rem / 182% / 0rem

Body: 1rem / 182% / 0rem

Algemene

Voorwaarden

Algemene voorwaarden Changekitchen Groep B.V.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Changekitchen: Changekitchen Culture & Change, Changekitchen Strategy & Performance, Changekitchen Structure & Systems, Changekitchen DNA;

Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Changekitchen, gebruik maakt van de diensten of aan wie Changekitchen een offerte verstuurt;

Diensten: de werkzaamheden die door Changekitchen worden verricht;

Cliënt: degene die deelneemt aan een begeleidings-, advies- of coachtraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is;

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, offertes, overeenkomsten, werkzaamheden en diensten waarbij Changekitchen diensten aanbiedt of levert.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts  geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Niet alleen Changekitchen maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige overeenkomst voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

2.4 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende overeenkomsten en Vervolgovereenkomsten van de opdrachtgever en wanneer Changekitchen werkzaamheden laat verrichten door derden.

2.5 Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van  toepassing, tenzij deze door Changekitchen uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.6 Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

2.7 Als er bij opdrachtgever onduidelijkheid bestaat over een van de algemene voorwaarden dient dit door opdrachtgever aan Changekitchen direct schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

2.8 Wanneer opdrachtgever een offerte of overeenkomst behoudt of aanvaardt stemt opdrachtgever in dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

2.9 Changekitchen behoudt het recht te allen tijde deze algemene voorwaarden te wijzigen. In het geval van duurovereenkomsten, die eindigen door verloop van tijd, behoudt Changekitchen zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Indien de opdrachtgever een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, dan dient hij dit voor de datum dat de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden schriftelijk kenbaar te hebben gemaakt.

Artikel 3. Offertes

3.1 De door Changekitchen gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig (30) dagen na dagtekening/offertedatum, tenzij expliciet anders aangegeven is in de offerte. Changekitchen is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen dertig (30) dagen bevestigd is.

3.2 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief B.T.W., exclusief reiskosten.

3.3 Interne overleguren, projectadministratie en dergelijke kosten die behoren bij het uitvoeren van de opdracht worden verricht op basis van nacalculatie.

3.4 Offertes zijn gebaseerd op de bij Changekitchen beschikbare informatie. Mocht achteraf blijken dat de door opdrachtgever verstrekte informatie onjuist of onvolledig is heeft Changekitchen het recht de offerte aan te passen.

3.5 Mocht er onverhoopt een vergissing of schrijffout in een offerte zijn opgenomen, zal Changekitchen niet gebonden zijn aan deze schrijffout.

3.6 Door Changekitchen gemaakte offertes gelden niet automatisch voor toekomstige nader overeen te komen offertes.

3.7 Wanneer aanvaarding van het aanbod afwijkt van de offerte zal Changekitchen niet gebonden zijn aan de offerte.

3.8 Changekitchen kan een door opdrachtgever aanvaarde offerte binnen 8 werkdagen na aanvaarding herroepen.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst en de werkzaamheden

4.1 Alle door Changekitchen geaccepteerde opdrachten zijn op basis van inspanningsverplichting en worden naar beste inzicht en vermogen conform de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Changekitchen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten

4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Changekitchen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Changekitchen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Changekitchen zijn verstrekt, heeft Changekitchen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Changekitchen behoudt, indien van toepassing, het recht voor om een overeenkomst in fasen uit te voeren en het reeds uitgevoerde gedeelte daarbij afzonderlijk te factureren.

Artikel 5. Leveringstermijnen

Alle door Changekitchen genoemde leveringstermijn zijn streefdata, vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Deze streefdata zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een termijn brengt Changekitchen niet van rechtswege in verzuim. Indien overschrijving van enige termijn dreigt, zullen Changekitchen en opdrachtgever zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden.

Artikel 6. Contractduur en opzegging

6.1 Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een (1) maand. Indien de duur van de opdracht zes (6) maanden of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van ten minste drie (3) maanden in acht te nemen. Een coaching traject tot negen (9) maanden kan tussentijds niet beëindigd worden, tenzij artikel 12.8 van toepassing is.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoeringnoodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.

7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Changekitchen zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

7.3 Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Changekitchen de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

7.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen  zal Changekitchen daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg  heeft.

Artikel 8. Geheimhouding

8.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

8.2 Informatie wordt als niet vertrouwelijk beschouwd wanneer dit publiek bekend is of wanneer de informatie in een rechtelijke procedure gebracht wordt.

8.3 Changekitchen is niet aansprakelijk en verantwoordelijk indien vertrouwelijke informatie, die in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron is verkregen, in de macht van derden komt bijvoorbeeld – maar niet beperkt tot – door het zoekraken van e-mail of (elektronische) documenten, tenzij er sprake is van opzet door Changekitchen.

8.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd door Changekitchen verstrekte (schriftelijke, audio, video) materialen of informatie te verspreiden, ter beschikking te stellen of anderszins openbaar te maken buiten de kring van zijn bedrijf.

8.5 Met uitzondering van coaching trajecten, accepteert de opdrachtgever na ondertekening van de offerte, het gebruik van de opdracht door Changekitchen als referentie. De Opdrachtgever staat Changekitchen toe kosteloos naam aanduidingen en reclame, zoals logo’s, op de werkzaamheden of aan het werk toe te brengen.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

9.1 Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam-, of andere rechten van intellectueel eigendom berusten op de door Changekitchen ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Changekitchen houder respectievelijk eigenaar van deze rechten.

9.2 Changekitchen behoudt nadrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom op verstrekte documenten, sheets, presentaties, software, adviezen, rapporten, trainingsmateriaal, boeken, etc.

9.3 De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.

9.4 Het is opdrachtgever/cliënt niet toegestaan gegevens of gedeelten uit de verstrekte documenten, software, adviezen, rapporten, sheets, presentaties, trainingsmateriaal, boeken, etc. openbaar te maken, te exploiteren of te verveelvoudigen.

9.5 Changekitchen behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Betaling en prijs

10.1 Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, op een door Changekitchen aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

10.2 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Changekitchen terstond gerechtigd om Opdrachtgever een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 40,-. alsmede alle redelijke gerechtelijke kosten waaronder kosten, in rekening gebracht door externe deskundigen en advocaten.

10.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Changekitchen en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Changekitchen onmiddellijk opeisbaar zijn.

10.4 Als van Changekitchen meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan Changekitchen voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

10.5 Tenzij anders is overeengekomen, kan Changekitchen haar tarief jaarlijks indexering volgens CBS. Bij duurovereenkomsten is Changekitchen gerechtigd om de tarieven te verhogen door bijvoorbeeld te indexeren conform het toepasselijk CBS-cijfer. In elk geval is Changekitchen gerechtigd om zonder instemming van Opdrachtgever eenmaal per jaar een prijsstijging door te voeren van maximaal 3%. Indien Changekitchen een hogere prijsstijging wenst, heeft zij een wachttermijn van 1 maand, waarbij Opdrachtgever het recht heeft om de overeenkomst binnen die termijn schriftelijk te ontbinden. Bij gebreke daarvan wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de prijsstijging.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Changekitchen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door hem verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Changekitchen.

11.2 Changekitchen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Changekitchen is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, gegevens, bescheiden, etc., tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem of haar kenbaar behoorde te zijn.

11.3 De aansprakelijkheid van Changekitchen is beperkt tot maximaal éénmaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de  opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking  heeft.

11.4 In afwijking van wat in lid 3 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes (6) maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie (3) maanden verschuldigde factuurbedrag.

Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Changekitchen of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Changekitchen aansprakelijk is, zal die  aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Changekitchen afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat Changekitchen in verband met die verzekering draagt.

11.5 De beperkingen van aansprakelijkheid van Changekitchen gelden niet als er sprake is van opzet.

11.6 Elke aansprakelijkheid van Changekitchen voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

11.7 Changekitchen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, vernietiging en/of beschadiging van toevertrouwde afbeeldingen, gegevens, documenten, etc.

11.8 Changekitchen kan alleen aansprakelijk gehouden worden voor directe schade (kosten die nodig waren om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, kosten ter voorkoming of beperking van de schade, etc.).

11.9 Changekitchen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade zoals: gemiste besparingen, reputatieschade, teleurgestelde verwachtingen, etc.

11.10 In alle gevallen is de termijn waarbinnen Changekitchen tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden na de schadeveroorzakende gebeurtenis.

Artikel 12. Annulering/beëindiging van de overeenkomst

12.1 Changekitchen heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings-of coachtraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Changekitchen betaalde bedrag.

12.2 De opdrachtgever voor een cursus, training,  begeleidings- of coachtraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings- of coachtraject schriftelijk te annuleren per e-mail en per brief.

Annuleringsvoorwaarden gelden zoals genoemd bij lid 3 en 4.

12.3 Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot vier (4) weken voor aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachtraject kosteloos geschieden. Bij niet-annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings- of coachtraject te voldoen.

12.4 Bij annulering binnen vier (4) weken tot en met twee (2) weken voor aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachtraject is Changekitchen gerechtigd om vijftig procent (50%) van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen twee (2) weken, het volledige bedrag, honderd procent (100%).

12.5 Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt na aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Changekitchen, anders rechtvaardigen.

12.6 Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot tweeënzeventig (72) uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen tweeënzeventig (72) uur is Changekitchen gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen met een minimum van tweehonderd Euro (EUR 200,00). Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen cliënt niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.

12.7 In het geval van het afnemen van strippenkaarten is het voor de opdrachtgever niet mogelijk om de strippenkaart te retourneren of een restitutie te krijgen, artikel 7:408 en 7:764 BW zijn uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten. De strippenkaart is één jaar geldig, tenzij anders afgesproken in het contract.

12.8 Als een der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald. In geval van faillissement is de andere partij ook bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is.

Artikel 13. Persoonsgegevens

13.1 Opdrachtgever is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat Changekitchen onder haar verantwoordelijkheid (persoons)gegevens van partijen en derden verwerkt, zoals contactgegevens en het gebruik van de website waaronder diens activiteiten op de website.

13.2 Opdrachtgever garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de (persoons)gegevens, op grond van bijvoorbeeld de AVG, die door Opdrachtgever of derden worden ingevoerd of verwerkt. Bij Opdrachtgever ligt de verantwoordelijkheid voor deze gegevens.  Opdrachtgever staat er jegens Changekitchen voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden.  Opdrachtgever vrijwaart Changekitchen van elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

13.3 Opdrachtgever kan op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de AVG) verplichtingen tegenover derden hebben, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in en het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Changekitchen begrepen en komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 14. Geschillenbeslechting

14.1 Op iedere overeenkomst tussen Changekitchen en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van Changekitchen valt. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van Changekitchen valt.

14.3 Changekitchen en opdrachtgever zullen in eerste instantie onderling proberen om het geschil op te lossen. Alleen wanneer dit niet tot een wederzijds bevredigende oplossing heeft geleid, zal overgegaan worden tot het starten van een gerechtelijke procedure.

Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de kamer van koophandel, Changekitchen Groep B.V.